|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
Number 2, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Zoran Perić
Klinika za očne bolesti Kliničkog centra u Nišu

18000 Niš

 

 

 

KLINIČKO-EPIDEMIOLOŠKEKARAKTERISTIKE PERFORATIVNIH POVREDA OKA DEČIJEG UZRASTA

 

Dragan VESELINOVIĆ, Gordana ZLATANOVIĆ i Zlatica VIŠNJIĆ


Klinika za očne bolesti Kliničkog centra u Nišu

 

Zbog perforativnih povreda oka u periodu od dve godine lečeno je 20 deteta u Klinici za očne bolesti - Niš. Registrovano je 12 (60%) dece sa perforativnim povredama rožnjače, 5 (25%) sa korneoskleralnom ranom i 3 (15%) sa perforativnom povredom sklere. U odnosu na pol, bilo je 14 (70%) dečaka i 6 (30%) devojčica. Samopovređivanje je u 35% bilo uzrok nastanka perforativnih povreda, dok su u 65% slučajeva povrede nastale od strane drugog lica. U 14 (70%) slučajeva povrede su nastale u toku igre. U najvećem broju slučajeva radilo se o perforativnoj povredi bez zaostatka stranog tela u oku. Većina dece dovedena je radi definitivnog oftalmološkog zbrinjavanja u toku 24 h od povređivanja. Posle definitivnog tretmana, 9 (52,9%) dece imalo je oštrinu vida povređenog oka veću od 0,10.


Ključne reči: perforativne povrede oka, deca, epidemiološki podaci