|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
Number 2, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Jovica Jovanović
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika 
18000 Niš

 

 

 

OCENJIVANJE RADNE SPOSOBNOSTI KOD REUMATSKIH BOLESNIKA

 

Jovica JOVANOVIĆ


Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu

 

Reumatska oboljenja su u visokom procentu zastupljena u populaciji radno aktivnog stanovništva. Veliki je broj profesionalnih noksi i specifičnih zahteva radnih mesta koji mogu nepovoljno da utiču na
pojavu i evoluciju reumatskih oboljenja. Ocenjivanje radne sposobnosti je postupak korelacije i dovođenja u sklad zahteva radnog mesta i morfološko-funkcionalnog stanja angažovanih sistema i organa eksponovanog radnika. To je veoma delikatan i odgovoran zadatak koji ima za cilj da radnika postavi na radno mesto koje najviše odgovara njegovim psihofizičkim karakteristikama, odnosno na radno mesto na kojem će najbolje izvršavati postavljene zadatke a da tom prilikom ne naruši svoje zdravstveno stanje. Pravilan stav u ocenjivanju radne sposobnosti reumatskih bolesnika je značajna mera prevencije komplikacija reumatskih oboljenja. Uklanjanje obolelog radnika sa radnog mesta na kome su prisutne nokse i zahtevi koji nepovoljno deluju na koštano-zglobni, mišićni i vaskularni sistem eksponovanih radnika predstavlja značajnu terapijsku i preventivnu meru jer može usporiti evoluciju bolesti i ublažiti tegobe radnika. Priznavanje profesionalnog oboljenja, telesnog oštec'enja i prava na tuđu negu i pomoć predstavlja značajnu pomoc' obolelom radniku da ostvari prava iz oblasti medicinske, socijalne i invalidske zaštite.


Ključne reči: ocenjivanjc radne sposobnosti, reumatske bolesti, profesionalne nokse