|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
Number 2, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Mirjana Radenković
Institut za fiziologiju Medicinskog fakuiteta
18000 Niš

 

 

 

RAZLIČITI EFEKTI ATROPINA NA PENDULARNE POKRETE PROKSIMALNOG I DISTALNOG KOLONA KUNIĆA


Mirjana RADENKOVIĆ1, Slavimir VELJKOVIĆ1, Ranka SAMARDŽIĆ2, Milan ĆIRIĆ1, Suzana BRANKOVIĆ1 i Dušan BELESLIN2


Institut za fiziologiju Medicinskog fakuiteta Nišu 1
lnstitut za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu
2


Proučavan je uticaj neselektivnog blokatora muskarinskih receptora, atropina (1,7x 1 0 " ' - 5x 10"7), na pendularne pokrete proksimalnog i distalnog kolona kunića. Atropin srazmerno upotrebljenoj koncentraciji redukuje amplitudu i proksimalnog (r=0,98 ; P< 0,001) i distalnog kolona (r= 0,97 ; P< 0,001). Na osnovu vrednosfi ED50 koje iznose za proksimalni kolon 7,7 0,03x 10"7M a za distalni 3,5 0,06 x 10'8M, atropin dvadesetak puta jače smanjuje amplitudu pendularnih pokreta distalnog kolona kunic'a. Isto tako, desetak puta snažnije smaniuje frekvenciju pendulamih pokreta distalnog (ED50 = 5 0,02 x 10"'M) nego proksimalnog (ED50 = 4,7 0,06 x 10"5M) kolona kunic'a. Atropin ne menja tonus proksimalnog kolona (prosečna relaksacija je 5,47 2,32 %), a izaziva koncentracijski zavisnu relaksaciju distalnog kolona (maksimalna relaksacija iznosi 38,03 8,34 %). Vrednost ED50 za atropin pri delovanju na tonus distalnog kolona iznosi 1,7 0,03 x 10"('M.

 

Ključne reči: atropin, različiti efekti, pendularni pokreti kolona kunića