|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
Number 2, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Rade Čukuranović
Institut za anatomiju Medicinskog fakulteta
18000 Niš

 

 

 

DUŽINA BUBREGA DECE TOKOM PRVIH SEDAM GODINA
ŽIVOTA MERENA ULTRAZVUKOM

 

Rade ČUKURANOVIĆ1, Predrag MILJKOVIĆ2, Natalija STEFANOVIĆ1, Snežana PAVLOVIĆ1, Marija DAKOVIĆ-BJELAKOVIĆ1, Slobodan VLAJKOVIĆ1 i Vesna VELJKOVIĆ2


Institut za anatomiju Medicinskog fakulteta u Nišu1
Dečija interna klinika Kliničkog centra u Nišu
2

 

U 195 zdrave dece, uzrasta od jedne do sedam godina života, ultrazvukom je određivana dužina bubrega i analiziran njen odnos sa uzrastom, visinom i težinom tela. Korišćena je Real-time ultrazvučna tehnika, prilagođena pedijatrijskim uzrasnim grupama. Dužina bubrega je pokazala linearnu korelaciju sa navedenim parametrima; ipak, najbolje jekorelirala sa visinom tela. Intenzitet rasta bubrega je bio najveci tokom pete godine života. Konstruisani su i grafikoni rasta, tj. nomogrami za dužinu bubrega, što predstavlja bazu za objektivnu intra- i interindividualnu procenu veličine bubrega.


Ključne reči: bubreg, dužina, deca, ultrazvuk