|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 4, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Ninoslav ĐELIĆ

Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

 


 

EPIGENETIČKI MEHANIZMI KANCEROGENEZE

 

Ninoslav ĐELIĆ

 

Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

 

Biološka aktivnost mnogih kancerogenih agenasa ostvaraje se genotoksičnim mehanizmima, promenom informacije kodirane u molekulima DNK. Sve više jasno je, medutim, da postoje negenotoksični (epigenetički) kancerogeni koji deluju preko promena aktivnosti gena bez izazivanja mutacija. Za transformaciju normalne ćelije u malignu potreban je veći broj genetičkih i/ili epigenetičkih promena, pri čemu se razlikuju najmanje tri faze: inicijacija, promocija i progresija. Epigenetički kancerogeni svoje efekte ostvaruju prevashodno u fazi promocije, pre svega stimulacijom deobe ćeiija (mitogeneza). Za razliku od genotoksičnih agenasa koji deluju na molekul DNK, negenotoksični kancerogeni mogu uticati na znatno veći broj ćelijskih sastojaka i produkata: komponenti sistema za transdukciju signala, proteinskih faktora uključenih u regulaciju replikacije, reparacije i transkripcije DNK. Pored toga, negenotoksični kancerogeni mogu da promene stepen metilacije jedarne DNK i konformacije hromatina. Uprkos markantnim razlikama između genotoksičnih i negenotoksičnih kancerogena, potrebno je istaći da je ovakav način podele donekle ne-precizan, s obzirom da hemijski kancerogeni često deluju kombinacijom mehanizama, dok primami mehanizam dejstva može da varira zavisno od tipa ćelije.

 

Ključne reči: kancer, epigenetički, genetički, mitogen