|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 6, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Aca SPASIĆ

Dom zdravlja u Beloj Palanci

 

 

 


 

PREVENCIJA I MOGUĆE PRIORITETNE MERE U ZBRINJAVANJU BOLESNIKA SA DIJABETESNOM KETOACIDOZOM U DOMU ZDRAVLJA

 

Aca SPASIĆ

 

Dom zdravlja u Beloj Palanci

 

Cilj rada je da se definišu mere prevencije i moguće priotitetne mere u zbrinjavanju bolesnika sa dijabetesnom ketoacidozom (DKA) na nivou Doma zdravlja. Dobra organizacija službe za borbu protiv šećerne bolesti, službe HMP i drugih službi, dostupnost korišćenja pouzdane i brze pomoćne dijagnostike, validna kadrovska i prostorna obezbeđenost Doma zdravlja pružaju mogućnost za prevenciju nastanka DKA, lečenje ovih bolesnika do određenog stepena kao i za prevenciju štetnih posledica ove akutne komplikacije šećerne bolesti. Korišćenjem metode retrospektivne studije - uvidom u karton dijabetičara u Savetovalistu za dijabetes u Domu zdravlja - Bela Palanka za period od 1. januara 1995. godine do 31. decembra 1999. godine, utvrđeno je da od ukupno 461 dijabetičara, koliko ih je bilo na kraju pos-matranog perioda, novo otkrivenih je 134. U ovom petogodišnjem inter-valu registrovano je 17 bolesnika sa ketoacidozom od kojih su 3 imali više od 2 DKA (17,53%), 4 sa po 2 ataka (23,45%), dok su ostali imali po jedan DKA.

Priotitetne mere u zbrinjavanju bolesnika sa DKA, kao jedan od najtežih akutnih komplikacija šećerne bolesti, koje se preduzimaju u Domu zdravlja mogu se podeliti na:
- predhodne mere ili mere primarne prevencije,
- hitne ili neodložne mere, i
- odložene mere, odnosno mere sekundarne prevencije.

Obim i sadržaj ovih mera zavisi od razvijenosti doma zdravlja, specifičnosti u unutrašnjoj organizaciji i funkcionisanju ustanove, obeležja teritorije koju pokrivaju, ispunjavanja uslova u pogledu kadrova, prostora i opreme i materijalnih mogućnosti da se sve predložene mere primene.

 

Ključne reči: dijabetesna ketoacidoza, prevencija, prioritetne mere