|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 6, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Ljiljana MILISAVLJEVIĆ

Klinika za bolesti uva, nosa i grla Kliničkog centra u Nišu


 

SAVREMENA DOSTIGNUĆA U DIJAGNOSTICI RANOG KARCINOMA LARINKSA - ENDOVIDEOSTROBOSKOPIJA U DETEKCIJI RANOG KARCINOMA LARINKSA

 

Ljiljana MILISAVLJEVIĆ, Miško ŽIVIĆ, Dragana SIMIĆ i Dušan MILISAVLJEVIĆ

 

Klinika za bolesti uva, nosa i grla Kliničkog centra u Nišu

 

Endovideostroboskopija jc atraumatska dijagnostička metoda koja pruža vizuelan uvid u stanje larinksa i pokretljivosti glasnih žica. S obzirom na jednostavnost izvođenja pregleda i bezopasnost po bole-snika, ovaj se pregled moze izvršiti kod bolesnika bilo kojeg uzrasta. Poseban značaj ove dijagnostičke metode je u detekciji ranog karcinoma larinksa, odnosno carcinoma in situ, kao i drugih prekanceroznih stanja, jer rana dijagnoza predstavlja važan preduslov uspešnog lečenja. U šestomesečnom periodu od 15.10.1997. do 15.4.1998. godine pregledano je 409 bolesnika.

 

Ključne reči: endovideostroboskopija, larinks, prekanceroze