|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 6, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Marko LAZOVIĆ

Klinika za kardiovaskularne holesti Kliničkog centra u Nišu


 

MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA

 

Marko LAZOVIĆ, Svetlana PETROVIĆ-NAGORNI, Danijela STANIŠIĆ, Predrag NIKOLIĆ, Sonja ŠALINGER, Dušanka KUTLEŠIĆ-KURTOVIĆ i Milomir RANĐELOVIĆ

 

Klinika za kardiovaskularne holesti Kliničkog centra u Nišu

 

U periodu 1974-1994. godine hospitalizovano je i lečeno ukupno 78 bolesnika od akutnog infarkta miokarda (AIM) romske populacije grada Niša. Prosečna godišnja opšta stopa incidence iznosila je 132,6 obolelih na 100.000 stanovnika starijih od 30 godina. Muškaraca je bilo 56 ili 71,8%, a žena 22 ili 28,2% bolesnika. Apsolutni odnos je bio 2,5:1 u korist muškaraca. Opšta stopa incidence za muški pol je iznosila 222,7 obolelih a za žene 72,4 obolelih na 100.000 stanovnika istog pola. Stope incidence prema uzrastu pokazivale su visok stepen korelacije sa starošću obolelih. U svim dobnim grupama, stope incidence, prema polu i uzrastu, preovladuju kod muškaraca. Prosečna starost muškaraca iznosila je 54,5 (SD=11,0) godina, a kod žena 59,1 (SD=10,7) godina i bez značajne razlike u godinama (p>0,05). Prosečna starost romske populacije, oba pola, bila je značajno manja od prosečne starosti gradske populacije Niša (p<0,05).

 

Ključne reči: akutni infarkt miokarda, morbiditet, populacija Roma, opština Niš