|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 6, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Miodrag DAMNJANOVIĆ

Interno odeljenje Zdravstvenog centra u Leskovcu


 

UČESTALOST I ISHOD VENTRIKULARNE FIBRILACIJE U AKUTNOM INFARKTU MIOKARDA U DESETOGODI ŠNJEM PERIODU

 

Miodrag DAMNJANOVIĆ

 

Interno odeljenje Zdravstvenog centra u Leskovcu

 

Ventrikulama fibrilacija (VF) je najmaligniji oblik srčanih aritmija koji izaziva smrtni ishod ako se na vreme ne interveniše. U radu se analizira 114 bolesnika sa VF (5,8%) od 1973 sa akutnim infarktom miokarda (AIM) koji su lečeni u koronarnoj jedinici Zdravstvenog centra u Leskovcu od 01. 01. 1990. do 31. 12. 1999. god. Umrlo je 65 (57%), prosečne starosti 56,4 godine. U grupi umrlih statistički značajno više bolesnika imalo je anteroseptalni AIM i sekundarnu VF, a u grupi preživelih signifikantno više bolesnika imalo je inferiorni AIM i primamu VF. U prvih 12 časova od prijema VF nastaje u 38,5% umrlih i 85,7% preživelih bolesnika (p<0,001).

 

Ključne reči: ventrikulama fibrilacija, akutni infarkt miokarda, učesta-lost