|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 6, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Zoran PERIĆ

Kliniku za zaštitu mentalnog zdravlja, neurologiju i psihijatriju razvojnog doba Kliničkog centra u Nišu

 


 

ELEKTROFIZIOLOŠKA EVALUACIJA TRANZITORNE DISFUNKCIJE NERVUSA TRIGEMINUS AI NERVUSA FACIALISA KOD BOLESNIKA SA DIJABETESNOM NEUROPATIJOM ISPITIVANJEM BLINK REFLEKSA

 

Zoran PERIĆ, Slobodan ANTIĆ, Vojislav CVETKOVIĆ, Slađana JOVIĆ, Milica LAZOVIĆ Irina STOJANOVIĆ

 

Kliniku za zaštitu mentalnog zdravlja, neurologiju i psihijatriju razvojnog doba Kliničkog centra u Nišu

 

Kod 90 bolesnika sa klinički blagom dijabetesnom neuropatijom (DN) bez kliničkih znakova afekcije nervusa trigeminusa (NTR) i nervusa facialisa (NF), i to kod 50 sa insulin-nezavisnim dijabetesom (IND) i 40 sa insulin-zavisnim dijabetesom (IZD), prosečne starosti 44,2312,56 godina, sa prosečnim trajanjem dijabetesa 9,427,85 godina, određivane su vrednosti latenci (u ms) R1, R2 i R2' odgovara blink refleksa (BR) nakon električne stimulacije nervusa supraorbitalisa. Pored toga, kod navedenih bolesnika određivane su i vrednosti (u m/s) motorne (MBP) i senzitivne brzine provođenja (SBP) impulsa duž nervusa peroneusa (NP) i nervusa tibialisa (NT). Kontrolnu grapu sačinjavalo je 50 zdravih osoba odgovarajuće starosti.

Istog dana kada je rađeno elektrofiziološko ispitivanje, u serumu bolesnika određivani su sledeći biohemijski parametri: profil glikemije sa izračunavanjem srednje vrednosti glikemije (MBG), kao i vrednosti glikoziliranog hemoglobina (HgAl), bazalnog nivoa insulina, natrijuma (Na) i kalijuma (K). Nakon toga sagledavana je korelacija između navedenih elektrofizioloških i biohemijskih parametara, kao i između ovih parametara, starosti ispitanika i dužine trajanja dijabetesa.

Registrovana je statistički signifikantna korelacija (p<0,00l) između vrednosti latenci R1 odgovara BR i vrednosti MBG i HgA1 kod bolesnika sa IND, dok navedeni odnos nije evidentiran kod bolesnika sa IZD. Utvrđena je značajna povezanost (p<0,05) između vrednosti latenci odgovora R1 i R2' BR kod ispitanika sa IZD, kao i između vrednosti latenci odgovora R1 i R2' BR kod ispitanih osoba sa IND, dok je kod svih ispitanika (sa IZD i IND) registrovana značajna korelacija (p<0,01) između vrednosti latenci odgovora R2 i R2' BR. Nije registrovana značajna povezanost (p>0,05) između vrednosti ostalih ispitanih parametara.

Dobijeni rezultali ukazuju da hiperglikemija izaziva nastanak tranzitorne disfunkcije NTR i/ili NF kod bolesnika sa IND i klinički blagom DN. Disfunkcija NTR i/ili NF je aproksimativno simetrično prisutna na levoj i desnoj strani kod bolesnika sa IND i klinički blagom DN, dok kod osoba sa IZD i klinički blagom DN postoji asimetrija funkcionalnog poremećaja u sistemu NT-NF kompleksa, što je verovatno povezano sa različitim uticajima struktura desne i leve hemisfere mozga na funkciju delova refleksnog luka BR u moždanom stablu. Kod ovih bolesnika (sa IZD i klinički blagom DN) nastaju izraženiji i trajniji funkcionalni poremećaji na nivou NTR i/ili NF, pošto te osobe značajno duže boluju od dijabetesa. Ne postoji značajna povezanost između tranzitorne disfunkcije NTR i/ili NF i disfunkcije NP i NT kod bolesnika sa klinički blagom DN.

 

Ključne reči: tranzitorna disfunkcija, nervus trigeminus, nervus facialis, blink refleks, dijabetesna neuropatija