|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 1, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Ivana BUDIĆ
Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju Kliničkog centra u Nišu


 

OPSTRUKCIJA DISAJNOG PUTA U TOKU IZVOĐENJA OPŠTE ANESTEZIJE U DEČJEM UZRASTU

 

Ivana BUDIĆ, Verica ĐORĐEVIĆ, Zoran PETROVIĆ i Stevan JOVČIĆ

 

Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju Kliničkog centra u Nišu

 

Respiratorne komplikacije pre, za vreme i posle izvođenja opšte anestezije, i pored uvođenja novih anestetika i novih mišićnih relaksanata, savremenog monitoringa i tretmana, i dalje predstavljaju značajan potencijalni uzrok morbiditeta i mortalitela. Ovo se naročito odnosi na pedijalrijske bolesnike kod kojih velika minutna ventilacija u odnosu na funkcionalni rezidualni kapacitet, udružena s velikom potrošnjom kiseonika, brzo dovodi do hipoksemije. Uzroci respiratomih komplikacija mogu bili različiti, ali u osnovi sadrže depresiju ventilacije, opstrukciju disajnog puta, neadekvatno snabdevanje kiseonikom, pri čemu se ova stanja javljaju pojedinačno ili u bilo kojoj kombinaciji. Uzroci opstrukcije disajnog puta su mnogobrojni i različiti, pri čemu mogu biti podeljeni na fiziološke i patološke.

 

Ključne reči: opstrukcija disajnog puta, opšta anestezija, dečji uzrast