|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 1, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Miloš FILIPOVIĆ

Zavod za plućne bolesti Kliničkog centra i Institut za patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu


 

CITOKINI I HEMOKINI U ASTMI

 

Miloš FILIPOVIĆ, Stojan RADIĆ i Boris ĐINDIĆ

 

Zavod za plućne bolesti Kliničkog centra i Institut za patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu

 

Citokini su regulatorni proteini niske molekulske težine, čija je uloga u međućelijskoj komunikaciji. Citokini ispoljavaju sledeće karakteristike: pleiotropnost, sinergizam, antagonizam, suvišnost, kao i autokrino, parakrino i endokrino delovanje. Delovanje jednog citokina može da pokrene oslobađanje drugog citokina. Zato što je astma imunološka bolest citokini imaju jedinstvenu ulogu u regulaciji zapaljenjskog procesa koji nastaje u plućima. Različiti citokini deluju u složenoj mreži koja određuje prirodu i hronicitel astmatičnog zapaljenjskog procesa. Th2 limfociti sintetišu IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-13 i GM-CSF koji učestvuju u procesu pre uključivanja izotipa imunoglobulina B-ćelija s produkcijom IgE, održavanju populacije Th2 ćelija s pojačanom produkcijom citokina koje kodira tzv. TL-4 genska grupa, kao i privlačenje i produženje preživljavanja mast ćelija, bazofila i eozinofila. Hemokini su mali proteini koji su klasifikovani u četiri podklase: CC, CXC, C i CX3C na osnovu položaja prva dva cisteina u svojim sekvencama. Članovi CC podklase hemokina dovode do privlačenja i aktivacije bazofila, eozinofila, monocita i T-Iimfocita, kao i degranulacije bazofila i mast ćelija nezavisno od IgE-mehanizma.

 

Ključne reči: kortizol, visoke doze, serumski imunoglobulini