|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 1, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Vuka KATIĆ

Institut za patologiju Kliničkog centra


 

ULOGA HIPOTALAMUSNIH LEZIJA U STERILITETU ŽENA EKSPERIMENTALNO PROUČAVANJE

 

Vuka KATIĆ, Stevo NAJMAN, Jelena ŽIVANOV-ČURLIS, Vladmila BOJANIĆ, Marko MATIJAŠ i Snežana JANČIĆ

 

Institut za patologiju Kliničkog centra, Institut za biologiju sa genetikom Medicinskog fakulteta i Klinika za neurologiju Kliničkog centra u Nišu

 

Anovulativni ciklusi i amenoreja u bolesnica sa Cushing-ovim sindromom, udruženi sa sterilitetom, kušingoidni tip gojaznosti u našem eksperimentu, kao i kontradiktomi podaci o neplodnosti pacova i miševa u identičriom eksperimentu, razlozi su za proučavanje funkcije i moifologije jajnika u životinja tretiranih mononatrijum glutumatom (MNG).
Eksperimentalna grupa crnih miševa C57BL/6.T soja ženskog pola je tretirana intrapeiitonealno rastvorom MNG u dozi od 4.4 mg/g telesne težine, od prvog do devetog dana posle rođenja. Parenje tretiranih ženki sa netretiranim mužjacima je izvršeno nakon 90 dana starosti; ove ženke su žrtvovane nakon 120 dana od rođenja. Jajnici su odstranjeni i fiksirani u rastvoru 10% formaldehida, ručno obrađeni i sečeni na mikrotonu. Parafinski preseci su bojeni HE, PAS i Van Gieson metodama. Identičan postupak je primenjen i na kontrolnu grupu životinja, oba pola.
Sve tretirane ženke su bile sterilne. Ovarijumi su bili uvećani, cistični, bez žutih ili albikantnih tela. U kontrolnih ženki, nađeni su Graf-ovi folikuli u različitoj fazi sazrevanja, kao i luteinizovana stroma.
U radu je diskutovan poremećaj funkcije hipotalamo-hipofizo-gonadne ose, uslovljen oštećenjem hipotalamusnih regija koje sekretuju različite "releasing" hormone.

 

Ključne reči: benigni poremećaji dojke, endokrina baza, reproduktivni period žene