|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 2, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 



Kontakt:
Suzana TASIĆ

Institut za zaštitu zdravlja u Nišu


 

REKURENTNA GENITALNA KANDIDOZA ŽENA - HUMORALNI IMUNITET

 

Suzana TASIĆ, Nataša MTLADINOVIĆ, Gordana TASIĆ, Aleksandar TASIĆ, Predrag VLAHOVIĆ, Miloš STOJANOVIĆ i Predrag STOJANOVIĆ

 

Institut zu zaštitu zdravlja u Nišu

 

Prva istraživanja imuniteta vaginalne mukoze kod žena bila su posvećena ispitivanju humoralnog imuniteta. Do danas je malo studija sa ciljem ispitivanja uloge specifičnih serumskih i sekretornih imunoglobulina urađeno kod žena sa rekurentnom genitalnom kandidozom (RGK). Detekcijom antiCandida TgG i TgA antitela u krvi ispitivanih žena utvrditi eventualno uzročno-posledičnu vezu između nalaza specifičnih imunoglobulina i nalaza gljiva roda Candida u genitalnom traktu žena, bio je cilj ovog rada. Ispitivanu test grupu za serološke analize činilo je 60 žena sa RGK koje su imale pozitivan nalaz vrste Candida albicans u vaginalnom sekretu. Za kontrolnu grupu izabrano je 60 žena bez nalaza Candida sp. infekcije/kolonizacije genitalnog trakta. Specifična antiCandida IgG i IgA antitela u krvi ispitivanih žena utvrđena su nestandardizovanim indirektnim imunofluorescentnim testom. Specifična antiCandida TgG antitela dokazana su kod 90% žena sa RGK i kod 45% žena kontrolne grupe. TgA specifični imunoglobulini utvrđeni su kod 12 žena test grupe i samo kod jedne žene kontrolne grupe. Niži titar TgG antitela dokazan je kod približno istog broja žena obe ispitivane grupe. Visi titar TgG antitela dokazan je kod znatno većeg broja žena sa hroničnom gljivičnom genitalnom infekcijom (34) u odnosu na žene kontrolne grupe (9).

 

Ključne reči: rekurenlna gennalna kandidoza, hum oralni imunitet