|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 4, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Ninoslav DELIĆ

Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

 

 

 

 


 

MUTAGENI EFEKTI HORMONA

 

Ninoslav DELIĆ i Dijana ĐELIĆ

 

Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

 

Široko je prihvaćeno gledište da endogene supstance, uključu-jući hormone, nemaju mutagene efekte kada su prisutni u uobičajenim fiziološkim koncentracijama. Međutim, pored relativne stabilnosti i stalnosti genetičkog materijala, potrebna je i njegova promenljivost da bi postojala biološka evolucija. Stoga je moguće očekivati da izvesne reakcije, usled kompleksnosti mehanizama transdukcije signala pod dejstvom hormona, ipak dovode do stvaranja reaktivnih derivata sposobnih da interreaguju sa molekulima DNK i potpomognu nastanak mutacija. U ovom radu dat je pregled istraživanja genotoksičnih efekata hormona u različitim test-sistemima: od bakterijskih, preko kultura ćelija, in vivo eksperimenata na laboratorijskim životinjama, do utvrdi-vanja mutagenih efekata kod ljudi tretiranih hormonima. Efekti stero-idnih hormona detaljno su opisani u literaturi, dok se nasuprot tome, još uvek nedovoljno zna o mogućim promenama naslednog materijala pod uticajem nesteroidnih hormona. Ispitivanja genotoksičnosti steroidnih hormona u bakterijskim sistemima uglavnom su dala negativne rezultate. U kompleksnijim eukariotskim sistemima in vitro i in vivo većina steroidnih hormona ispoljava mutagene efekte, mada rezultat može da varira zavisno od tipa ćelije ili biološke vrste upotrebljene u ekspe-rimentu. Što se tiče nesteroidnih hormona, mada su znatno manje proučavani, stiče se utisak da uglavnom ne ispoljavaju mutagene efe-kte. Danas je jasno da su steroidni hormoni (naročito estrogeni) kompletni kancerogeni sposobni da podstaknu proces kancerogeneze, kako indukcijom kovalentnih oštećenja DNK koja se mogu prevesti u mutacije (tumor inicijatori) tako i putem stimulacije deobe ćelija (tumor promotori).

 

Ključne reči: hormon, mutagen, genotoksičnost, kancer