|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 4, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Vesna MINIĆ

Građevinska tehnička škola "Neimar" u Nišu

 

 

 


 

HIDROGEOLOŠKI UTICAJ SLIVA RAUTOVAČKOG POTOKA NA KVALITET TERMALNIH VODA NIŠKE BANJE

 

Vesna MINIĆ

 

Građevinska tehnička škola "Neimar" u Nišu

 

U ovom radu istraživan je hidrogeološki uticaj sliva Rautovačkog potoka na kvalitet termalnih voda Niške Banje: Glavnog vrela i Suve banje. Analizirani su uticaji atmosferskih padavina na promenu temperaturnog režima termalnih izvora u periodu od 1931. godine do 1999. godine. Merenja temperature vode počinju 1931. godine i odvijaju se punih sedam decenija sa dva prekida kontinuiteta.

Konstatovano je da sliv Rautovačkog potoka ima veliki uticaj na hidrološki režim kraško-termalnih vrela u Niškoj Banji: 85% kraško-bujičnih voda koje se dreniraju putem termalnih vrela, potiče od atmosferskog taloga sa sliva Rautovačkog potoka.

Predložene su ekološke i hidrotehničke mere zaštite slivnog područja. Ukazano je na važnost organizovanog praćenja svih relevantnih parametara kvaliteta vode termalnih izvora u cilju zaštite lekovitih vodnih resursa Niške Banje i razvoja lečilišta.

Ova istraživanja su obavljena na Fakultetu zaštite na radu u okviru magistarskih studija: Ekološko inžinjerstvo za zaštitu voda i tla. Rad je odbranjen 2000. godine, a objavljuje se povodom 70 godina od početka merenja temperatura vode na termalnim izvorima u Niškoj Banji.

 

Ključne reči: Sliv Rautovačkog potoka, hidrogeološki uticaj, kvalitet termalnih voda, Niška Banja