|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 5, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Emilija GOLUBOVIĆ

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika "Niš" u Nišu

 

 


 

CISTINURIJA - DESETOGODIŠNJE PRAĆENJE BOLESNIKA

 

Emilija GOLUBOVIĆ, Predrag MILJKOVIĆ, Anđelka SLAVKOVIĆ i Saša ŽIVIĆ

 

Dečja interna klinika Klimčkog centra u Nišu

 

 U periodu od 1991 do 2001. praćeno je četvoro bolesnika sa cistinurijom i cistinskom kalkulozom. Terapija dilucijom cistina u urinu velikirn unosom tečnosti i alkalizacijom urina, kombinovana je "vezivačima cistina" alfa-merkaptopropion glicinom i kaptoprilom i odgovarajućom dijetom. Alfa-merkaptopropion glicin dovodi do sma-njenja već formiranih kalkulusa i njihovog lakšeg tretmana pri even-tualnom potrebom za ekstrakoiporalnom litotripsijom (ESWEL). U desetogodišnjem praćenju ove male serije nije bilo komplikacija ve-zanih za medikamentozni tretman.

 

Ključne reči: cistinurija, terapija, dečji uzrast