|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 5, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Miodrag MITIĆ

Klinika za bolesti uva, nosa i grla Kliničkog centra u Nišu

 

 


 

MALIGNI TUMORI LARINKSA U ŽENA

 

Miodrag MITIĆ

 

Klinika za bolesti uva, nosa i grla Kliničkog centra u Nišu

 

 Sprovedena je retrospektivna studija kojom je obuhvaćen vremenski period od januara 1990. do januara 1996. god. sa ciljem da se utvrdi učestalost, klinička slika i efekat terapije malignih tumora larinksa u žena. U ovom periodu bilo je 182 tumora larinksa muškaraca i 10 u žena. Najčešća lokalizacija je bila glotična (6), ređe supraglotična (4), dok nije bilo ni jedne bolesnice sa subglotičnom lokalizacijom. Pored toga, najčešće se radilo o lokalnoj proširenosti tumora po tipu T1, a dominantna regionalna proširenost je bila po tipu No. Nije bilo ni jedne bolesnice sa udaljenim metastazama. Petogodišnje preživljavanje je iznosilo 70%.

 

Ključne reči: maligni tumori larinksa, osobe ženskog pola