|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 5, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Rade ČUKURANOVIĆ

Institut za anatomiju Medicinskog fakulteta, Dečja interna klinika i Institut za nefrologiju i hemodijalizu Kliničkog centra u Nišu

 

 

 


 

DIMENZIJE RENALNOG PARENHIMA U ZDRAVE DECE ODREĐIVANE ULTRAZVUKOM

 

Rade ČUKURANOVIĆ, Predrag MILJKOVIĆ, Natalija STEFANOVIĆ, Miomir STOJANOVIĆ, Slavimir VELJKOVIĆ, Emilija GOLUBOVIĆ, Snežana PAVLOVIĆ, Marija DAKOVIĆ-BJELAKOVIĆ i Slobodan VLAJKOVIĆ

 

Institut za anatomiju Medicinskog fakulteta, Dečja interna klinika i Institut za nefrologiju i hemodijalizu Kliničkog centra u Nišu

 

U 195 deteta bez manifestnog oboljenja urotrakta, uzrasta od jedne do sedam godina, ultrazvukom su određivane dimenzije renalnog parenhima (debljina u nivou polova i interpolarno), ispitivana njihova korelacija sa uzrastom i dimenzijama bubrega i analiziran dinamički odnos izmedu dimenzija parenhima i dimenzija bubrega. Korišćen je realtime mehanički sektorski skener (ALOKA SSD 500), sa konveksnim sondama od 3,5 i 5 MHz, u položaju supinacije i kontralateralnim dekubitusima tela. Dimenzije parenhima su kontinuirano rasle tokom analiziranog perioda, a najintenzivnije u drugoj i petoj godini života. Rast parenhima bolje korelira sa rastom bubrega nego sa uzrastom dece. Ipak, evidentno je diskretno intenzivnije uvećanje dimenzija parenhima od uvećanja dimenzija bubrega.

 

Ključne reči: bubreg, parenhim, deca, ultrazvuk