|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 5, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Sonja ŽIVKOVIĆ

Klinika za očne bolesti Kliničkog centra u Nišu

 

 

 


 

NOVA SAZNANJA O SJOGREN-OVOM SINDROMU

 

Sonja ŽIVKOVIĆ, Gordana ZLATANOVIĆ, Gordana STANKOVIĆ-BABIĆ, Predrag JOVANOVIĆ i Vuka KATIĆ

 

Klinika za očne bolesti Kliničkog centra u Nišu

 

Sjogren-ov sindrom je kliničko-patološka jedinica koja se karakteriše suvim očima (keratoconjunctivis sicca) i suvim ustima (kserostomia). Može biti solitaran ili komplikacija drugih autoimunih bolesti. Složena klinička simptomatologija, sve veća učestalost Sjogren-ovog sindroma, još uvek teško blagovremeno otkrivanje, nova saznanja o patogenetskim mehanizmima kao i novi pristup lečenju su razlozi za histološko i histohemijsko ispitivanje operativnog materijala pljuvačne žlezde, pre svega sa aspekta histološkog otkrivanja imunoloških markera. Fiksacija operativnog materijala je izvršena u formalinu, a laboratorijska obrada tkiva u autotehnikonu. Laboratorijski preseci su bojeni klasičnim i histohemijskim metodama bojenja. U svih bolesnika su dominirali tumefakti u predelu parotidne žlezde, sa slabije izraženom keratostomijom, dok su promene na očima bile neznatne. Histološki je nađen periacinusni i periduktalni limfoplazmocitni infiltrat, kao i hiperplazija limfnih folikula, udružena sa hiperplazijom njihovih germinativnih centara.

Postavljanje dijagnoze tek na operativnom materijalu pljuvačnih žlezda ukazuje na složenost kliničke simptomatologije kao i na nedovoljno iskustvo kliničara zbog ranije retkog, ali danas sve češćeg Sjogren-ovog sindroma.

 

Ključne reči: Sjogren-ov sindrom, patogeneza, klinika, morfologija