|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 1, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Nataša Miladinovic Tasić,
Institut za zaštitu zdravlja u Nišu
 

KOLONIZACIJA GORNJIH RESPIRATORNIH PUTEVA BETA HEMOLITIČKIM STREPTOKOKOM GRUPE A KOD DECE


Nataša MILADINOVIĆ-TASIĆ, Suzana TASIĆ, Marica OTAŠEVIĆ, Gordana TASIĆ, Aleksandar TASIĆ i Slavica IVIĆ


Institut za zaštitu zdravlja u Nišu


Beta hemolitičke streptokoke (BHS) grupe A su najčešći izazi-vači streptokoknog tonzilofaringitisa sa najvećom učestalošću u popu-laciji dece mlađeg školskog uzrasta. U odnosu na klinički značaj, brojne su nejasnoće u vezi malog broja izolovanih kolonija BHS grupe A u primokulturi. Analizom procentualne zastupljenosti BHS grupe A u primokulturi briseva gornjih respiratornih puteva (GRP) nastojali smo da istaknemo neophodnost praćenja bakteriološkog nalaza uz ostale kliničke i epidemiološke parametre. Brisevi GRP obrađeni su stan-dardnim bakteriološkim metodom, pre i nakon terapijskog tretmana. Procentualna zastupljenost utvrđena je semikvantitativnim postupkom. Nakon terapijskog tretmana, odsustvo izolata BHS grupe A u "čistoj" kulturi ukazuje na pojavu perzistentnih infekcija i većeg broja klico-noša, čak 20 dece i dalje je bilo kolonizovano streptokokom grupe A. Rezultati ispitivanja nalažu neophodnost sagledavanja bakteriološkog nalaza GRP sa vise aspekata.


Ključne reči: beta hemolitički streptokok grupe A, kolonizacija, bris guše