|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 1, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Slavimir Veljković,
Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu;
 

UTICAJ RAZARANJA AREJE POSTREME NA KARDIOVASKULARNE EFEKTE INTRACEREBROVENTRIKULARNOUBRIZGANIH ESTARA HOLINA, PILOKARPINA I NIKOTINA


Slavimir VELJKOVIĆ, Mirjana RADENKOVIĆ, Snežana CEKIĆ, Rade ČUKURANOVIĆ, Dragana VELIČKOVIĆ, Suzana JOVANOVIĆ, Milan ĆIRIĆ i Ranka SAMARDŽIĆ


Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu


Analiziran je uticaj razaranja areje postreme na kardiovaskularne efekte izazvane intracerebroventrikularnim ubrizgavanjem estara holina, pilokarpina i nikotina. U životinja sa razorenom arejom postremom intracerebroventrikularno ubrizgani estri holina (karbahol, betanehol i metaholin), pilokarpin i nikotin su izazvali statistički značajno manje hipotenzivno dejstvo no u životinja sa intaktnom arejom postremom. Hipotenzivni efekat intracerebroventrikularno ubrizganog acetilholina nije značajno izmenjen u životinja sa razorenom arejom postremom. Na osnovu dobijenih rezultata autori zaključuju de se hipotenzivni efekti izazvani centralnom stimulacijom nikotinskih i muskarinskih receptora bar delimično ostvaruju učešćem nervnih struktura ovog područja.


Ključne reči: hipotenzivno dejstvo, areja postrema, estri holina, pilokar-pin, nikotin