|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 1, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Institut za vazduhoplovnu medicinu VMA u Beogradu;
Kućna adresa: Niš, Bulevar Nemanjića 92/26.

UTICAJ KRATKOTALASNE DIJATERMIJE NA GLIKEMIJU KOD BOLESNIKA SA INSULIN NEZAVISNIM DIJABETOM


Slaviša DURĐEVIĆ


Institut za vazduhoplovnu medicinu VMA u Beogradu


Kod 18 bolesnika sa "NIDDM" dijabetom na oralnoj hipoglikemizantnoj terapiji primenjena je kratkotalasna dijatermija (KTD) na Haed-ove zone pankreasa u trajanju od 10 minuta i seriji od 10 dana. Vrednosti glikemije pre KTD-a iznosile su X+-SD=9,72+-0,25 mmol/l, dok su 10. dana iznosile X+-SD=7,28+-0,32 mmol/l, beležeći signifikantan pad.


Ključne reči: kratkotalasna dijatermija, glikemija, diabetes mellitus