|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 2, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Rade R. Babić
Institut za radiologiju i Klinika za očne bolesti Kliničkog centra u Nisu


 

RENDGENOLOŠKO-OFTALMOLOŠKI ASPEKTI NEKIH

OBOLJENJA OKA

 

Rade R. Babić i Gordana Stanković – Babić
 

Institut za radiologiju i Klinika za očne bolesti Kliničkog centra u Nisu

 

Prikazuje se rendgenološko-oftalmološka slika, dijagnozni postupci i diferencijalna dijagnostika oboljenja oka koja se mogu prepoznati korektnim rendgenološkim pregledom kranijuma, orbita, sedlaste jamice: kraniostenoze, M. Sturge - Weber - Krabbe, kongenitalni hidrocefalus, melanoma malignum oka, hijazmalni sindrom, retrobulbami tumori, primami meningeom n. opticus-a, tumori lica.
 

Ključne reči: rendgenološka slika, oftalmološki nalaz