|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 2, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Slaviša Đurđević
Institut  za vazduhoplovnu medicinu VMA u Beogradu


 

EFEKAT FIZIKALNE TERAPIJE NA LAKTACIJU DOJILJA

SA HIPOGALAKCIJOM

Slaviša Đurđević

 

Institut  za vazduhoplovnu medicinu VMA u Beogradu

 

Na 20 žena dojilja primopara sa hipogalakcijom do 14. dana postpartalno, primenjena je infraruž i galvanoterapija na regiju dojki, te transkranijalna galvanizacija u trajanju od 2 nedelje. Praćena je laktacija za 24 sata na inicijalnom merenju 14. dana, sa vrednostima

XSD=334,5022,82 ml, na kontrolnom merenju 21. dana

XSD=42635,75 dok je na finalnom merenju 28. dana iznosila

XSD=475,5047,40 ml sa signifikantnim porastom laktacije u oba perioda.

 

Ključne reči: laktacija, hipogalakcija, infraruž terapija, galvanoterapija