|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 3, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Dejan Ursulović
Institut za medicinu rada Kliničkog centra 
Srbije u Beogradu

HIPERSENZITIVNI RINITIS SA NAZALNOM POLIPOZOM - EFEKTI LEČENJA LOKALNIM KORTIKOSTEROIDOM NA KLINIČKE PARAMETRE BOLESTI

 

Dejan Ursulović, Ljiljana Janošević, Slobodanka Janošević i Miško Živić

 

Institut za medicinu rada Kliničkog centra i Institut za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu,

Institut za socijalnu medicinu, statistiku i istraživanja u zdravstvu Medicinskog fakulteta u Beogradu i Klinika za bolesti uva, nosa i grla Kliničkog centra u Nišu

 

          Hipersenzitivni rinitis udružen sa nazalnom polipozom uvek je praćen narednim simptomima: nazalni pruritus, kijanje, nazalna sekrecija i nazalna opstrukcija. Cilj našeg istraživanja bio je da utvrdimo efekat lokalnog kortikosteroida na navedene simptome bolesnika sa hipersenzitivnim rinitisom udruženim sa obostranom umerenom nazalnom polipozom.

          Istraživanje je bilo prospektivno i kontrolisano. Ukupno je ispitano 13 bolesnika sa hipersenzitivnim rinitisom udmženim sa obostranom umerenom nazalnom polipozom, od kojih je 10 bolesnika bilo pod lokalnom kortikosteroidnom terapijom, dok kod 3 bolesnika nije bila primenjena nikakva terapija. Terapija se sastojala iz tretmana beklo-metazon dipropionatom u vodenom nazalnom spreju. Dnevna doza je iznosila 400 mikrograma, kontinuirano tokom 6 meseci. Bolesnici obe grupe su praceni nizom otorinolaringoloških pregleda: pre terapije (bazalni), posle šestonedeljne terapije, posle tromesečne terapije i posle

šestomesečne terapije. Praćeni nazalni simptomi su gradirani po intenzitetu, pri čemu je unutargrupno i međugrupno upoređivan njihov prosečan skor.

          U grupi lečenih rezultati istraživanja posle šestonedeljne terapije pokazuju značajno smanjenje prosečnog skora simptoma u odnosu na bazalno stanje. Daljim lečenjem, tj. posle tromesečne i šestomesečne terapije nije utvrđena značajna promena. U grupi nelečenih tokom perioda praćenja prosečni skor simptoma se nije značajno menjao.

          U zaključku se može reći da lokalna terapija beklometazon di-propionatom predstavlja značajan lek prve terapijske linije kod hipersenzitivnih rinitisa udruženih sa obostranom umerenom nazalnom polipozom.

 

            Ključne reči: beklometazon dipropionat, lokalni kortikosteroidi, nazalna polipoza, rinitis