|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 3, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Dragutin Stanković
Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu


 

UTICAJ HIDRATACIJE GELA PROTEZNIH ADHEZIVA

NA SPECIFIĆNU RETENCIONU SILU

TOTALNIH ZUBNIH PROTEZA*

 

Dragutin Stanković, Rade Paravina, Ljiljana Aleksov, Aleksandar Igić, Jasmina Stanković i Nikola Stanković

 

Stomatološka klinika i Dom zdravlja u Nišu

 

* Rad je prezentiran na Trećem kongresu stomatologa Jugoslavije 20-23. 09. 2000. godine u Novom Sadu.

 

Kao što je relativna nepoznanica tip adhezivne veze na nivou zubne površine i polimera primenjenog za plastične ispune zuba, još je veća nepoznanica analogna pojava u sistemu otisnuta površina totalne zubne proteze (i/ili sluzokoža)-pljuvačka.

Cilj rada je ispitati hidrataciju gela dostupnih "proteznih adheziva" u funkciji definisanih vremenskih intervala dotoka vode na specifičnu retencionu silu FsT eksperimentalnih pločica EP poznate površine napravljene od polimetilmetakrilata (PMMA).

Za eksperimente in vitro sačinjena je kompozicija aparature koja omogučuje kontinuirani dotok vode kroz semipermeabilnu membranu i diluciju viskoznog gela sačinjenog od vode i proteznog adheziva.

Korišćeni su praškasti i pastozni adhezivi.

Rezultati ukazuju daje Fs najmanja u okolnostima kadaje interponirani fluid između EP i membrane aparature destilovana voda u svim definisanim intervalima dotoka (posle 0-5 minuta, posle 6-11 minuta i posle 60 minuta dotoka na temperaturi od 37C).

Pri dotoku vode od 0-5 minuta najveće vrednosti Fs su registrovane za gel "Super Corega" powder što je prezentirano statističkom značajnošću razlika za testirani par "Super Corega" powder-destilovana voda.                                         

Posle 6-11 minutnog dotoka vode, najveće vrednosti Fs se registruju za gel "Kukident" cream, mada su vrednosti i kod preostala dva adheziva veoma bliske, o čemu svedoče rezultati t-testa koji su ipak najveći za tretirani par ”Kukident” cream - destilovana voda.

U zaključku se ističe da je Fs zavisna od vremenskog intervala hidratacije i dilucije gela proteznih adheziva (kontinuirani dotok dispergujuće faze), pri čemu nastale razlike u nivou sa koga započinje proces odvajajuće dislokacije do određene granice kompenzuju porastom viskoziteta.

 

Ključne reči: protezni adhezivi, specifična retenciona sila, dilucija