|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 4, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Dragojlo Gmijović
Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu
 

PALIJATIVNE HIRURŠKE PROCEDURE U LEČENJU NERESEKTABILNIH KARCINOMA GLAVE PANKREASA

 

Dragojlo Gmijović, Miroslav Stojanović, Milan Višnjić, Miroslav Jeremić, Miroslav Stojiljković, Goran Stanojević, Milan Jovanović, Miomir Pešić i Nebojša Ignjatović

 

Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu

 

Izvršena je delom prospektivna, delom retrospektivna analiza

110 bolesnika, oba pola, operisanih zbog neresektabilnog karcinoma glave pankreasa (KGP) u periodu od 01.01.1996. do 01. 01. 2001. godine u Hirurškoj klinici Kliničkog centra u Nišu, sa ciljem da odgovori na sledeća pitanja:

• koji tip bilio-digestivne derivacije u ovih bolesnika primeniti?

• da li svim bolesnicima sa neresektabilnim KGP treba raditi profilaktičnu gastroenteroanastomozu (GEA).

Na osnovu analize vremena trajanja operacije, dinamike dekoloacije, dužine hospitalizacije, procenta ranih i kasnih postoperativnih komplikacija i dužine preživljavanja autori zaključuju sledeće:

Bolesniku treba ponuditi najkvalitetniju moguću operaciju, koja podrazumeva primenu holedoho-jejunalne i gastroentero-anastomoze, osim u slučajevima kada se očekuje izuzetno kratko vreme preživljavanja, kada su dopuštene i jednostavnije metode.

 

Ključne reči: neresektabilni karcinom glave pankreasa, palijativne metode, komparacija