|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 4, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Jelenka Nikolić
Biohemijski institut Medicinskog fakulteta u Nišu


 

UTICAJ AZOTEMIJE NA AKTIVNOST ARGINAZE JETRE U AKUTNOM OSTECENJU BUBREGA

Jelenka Nikolić, Tatjana Cvetković, Dusan Sokolović, Tatjana Jevtović, Gordana Bjelaković i Jelena Đordević

 

Biohemijski institut Medicinskog fakulteta u Nišu

Akutno oštećenje bubrezne funkcije dovodi do izrazitog disbalansa mnogih homeostatskih mehanizama u organizmu koji nastaju kao posledica redukovane glomemlarne filtracije i prateće oligurije. To uslovljava pojavu azotemije, stanja koje se karakteriše povećanjem nivoa uree, kreatinina i drugih uremičnih toksina u krvi. Rezultati ranijih istrazivanja pokazuju da je akutna bubrezna insuficijencija poremećaj koji je praćen ubrzanim katabolizmom proteina. Ureaje terminalni produkt katabolizma proteina čija se sinteza uglavnom odigrava u jetri zbog čega je cilj ispilivanja bio ispitivanje aktivnosti arginaze jetre, terminalnog enzima u ciklusu sinteze uree, u razlicitim eksperimentalnim modelima akutne bubrežne insuficijencije. Akutna azotemija izazivanaje eksperimentaino na muškim Spraque Dawlly pacovima pomocu dva modela: 1- model bilateralnog podvezivanja uretera (BPU) i 2- glicerolski model. Aktivnost arginaze u homogenatu jetrinog tkiva merena je prema metodi Porembske i Kedre na bazi kolicme oslobođenog ornitina. U plazmi eksperimentalnih zivotinja meren je nivo uree i kreatinina u cilju procene bubrezne funkcije.

U oba modela akutnog oštećenja bubrega dolazi do značajnog porasta koncentracije uree i kreatinina u plazmi (p < 0.001), što je praćeno signifikantnim porastom aktivnosti hepaticne arginaze u odnosu na kontrolne grupe zivotinja. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da je azotemija u akutnoj bubreznoj insuficijenciji praćena porastom aktivnosti arginaze jetre.

Ključne reči: azotemija, arginaza,jetra, akutna bubrezna insuficijencija