|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 4, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Ljiljana Kostadinović
Klinika za stomatologiju u Nišu

 

EPIDEMIOLOGIJA HERPES SIMPLEX

VIRUSNE (HSV) INFEKCUE

 

Ljiljana Kostadinović

 

Klinika za stomatologiju u Nišu

 

Preko 150 vrsta virusa je sposobno da izazove oboljenja respiratomih puteva. Virusne infekcije su postale danak koji se plaća urbanizaciji i industrijalizaciji. Akutna virusna oboljenja ugrožavaju čovečanstvo svojim komplikacijama sa brojnim posledicama. Otvaraju put superinfekcijama, provociraju endogene infekcije i dovode do insuficijencije vitalnih organa. Virusi prodiru u organizam, uglavnom, kroz disajne puteve, digestivne, mokraćno-polne i preko kože. Neki virusi odmah na mestu ulaska u organizam nalaze prijemčive ćelije u kojima se mogu razmnožavati (herpes virus i dr.). Neki virusi moraju sti’i krvlju, limfom, nervnim vlaknima do svojih ciljnih organa za koje imaju afinitet.

Promene koje se javljaju primamo u ustima sa manifestnom limfadenopatijom okolne regije javljaju se po tipu akutnog infektivnog oboljenja.

Humani herpes-virusi su odgovorni za veliki broj oboljenja kod ljudi, te se može reći da su njima izazvane infekcije veoma čest uzrok bolesti ljudi u svetu. Čovek je prirodan i jedini domaćin za tipove I i II herpes simplex virusa (HSV), te se stoga smatra da inficirana osoba predstavlja izvor zaraze. Prenošenje infekcije može biti direktnim kontaktom ili preko kontaminiranih sekreta u toku intimnih odnosa.

Uzrast i socio-ekonomski status (uslovi života, nivo zdravstvene kulture, navike i dr.) u velikoj meri utiču na epidemiologiju HSV-infekcije. Distribucija HSV-infekcije u niškom kraju za petogodišnji period (1987-1992) bila je najveća početkom i krajem leta (juni i septembar).

 

Ključne reči: epidemiologija HSV-infekcije, način prenošenja infekcija