|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 4, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Milena Veljković
Dom zdravlja "Niš", Ginekološko-akušerska klinika,

 

KLINIČKE KARAKTERISTIKE I DIJAGNOSTIKA EPITELNIH

TUMORA OVARUUMA

 

Milena Veljković, Miodrag Radović, Zoran Pop-Trajkovlć, Bratislav, Todorović, Dragojlo Gmijović i Vuka Katić

 

Dom zdravlja "Niš", Ginekološko-akušerska klinika,
Hirurška klinika i
Institut za patologiju i patološku anatomiju Kliničkog centra u Nišu

 

Tumori koji nastaju iz pokrovnog epitela ovarijuma najčešći su ovarijalni tumori, kasno se otkrivaju i u okviru naslednih sindroma udruženi su sa kolorektalnim karcinomom ili sa karcinomom dojke.

Ovom prilikom istaknute su često ćudljive kliničke karaktenstike epitelnih tumora ovarijuma, morfološke odlike, savremena klasifikacija kao i dijagnozne metode u njihovom otkrivanju. Pored ultrazvucnih karakteristika ovih tumora (kistoma, cistadenokarcmoma, "borderiine lezija) posebno je akcentovan imunohistohemijski dijagnozni marker tipa Ca-125. Zaključeno je da je u dijagnostici kistoma i cistadenokarcinoma neophodan timski medicinski rad, kako bi se ovi tumon otknli u najranijoj, operabilnoj fazi bolesti.

 

Ključne reči: ovarijalni epitelni tumor, kliničke karakteristike, morfološke i imunohistohemijske karakteristike.