|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 4, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Vesna Branković
Klinika za stomatologiju u Nišu
 

ORALNE MANIFESTACIJE LICHEN-A PLANUS-A

  

Vesna Branković, Svetlana Orlov, Draginja Kojović i Ana Pejčić
 

Klinika za stomatologiju u Nišu

 

Lichen planus je česta dermatoza, koja zahvata samo sluzokožu bez kožnih manifestacija. Njegova jedina lokalizacija može da bude samo na oralnoj sluzokoži.                         
         Cilj rada bio je ispitivanje incidence oralne lokalizacije u svim njenim kliničkim varijantama.

Ispitivano je 35 bolesnika od marta 1999. do decembra 2001. godine i to 28 žena i 7 muškaraca starosnog doba od 19-63 godine. Od 6 varijanti oralnih manifestacija Lichen planus-a: erozivno ulceroznu formu imalo je 17, retikulamu 13, a atrofičnu 5 bolesmka.

Erozivno-ulcerozna forma, koja poslednjih godina domimra u kliničkim varijantama, najčešće je dijagnostikovana na: bukalnoj sluzokoži, zatim gingivi, jeziku, tvrdom nepcu, usnama i na podu usne duplje.

Ova forma zahteva adekvatnu terapiju, a obzirom na hronicitet procesa i česte kontrole, zbog mogućnosti "lihenske displazije". Slično je i sa atrofičnom fonnom, dok retikulama varijanta zahteva povremene kontrole, bez neke specifične terapije, sem one koja se odnosi na svakodnevno održavanje dobre oralne higijene, sanacije karijesa i parodontalne bolesti, uz higijensko-dijetetski režim.

 

Ključne reči: oralna sluzokoža, Lichen planus, erozivno-ulcerozna varijanta, retikulama, atrofična