|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 5, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Jasmina Đorđević-Jocić
Oftalmoloska klinika Kliničkog centra u Nišu
 

EPISKLERITIS 1 SKLERITIS - KLINIČKI PARAMETRI

 

Jasmina Đorđević-Jocić i Gordana Zlatanović

 

Oftalmoloska klinika Kliničkog centra u Nišu

 

Reumatoidni artritis je najčešće sistemsko oboljenje udruženo sa skleritisom i episkleritisom. Skleritisi udruženi sa sistemskim bolestima imaju znatno nepovoljniji tok bolesti. Recidivi su česti i mogu trajati godinama, ali rana dijagnoza i brzi tretman prilikom prvog napada smanjuju učestalost recidiva. Cilj rada je bio da se utvrdi da li postoje razlike u kliničkoj slici bolesnika sa episkleritisom i skleritisom nepoznate etiologije (I grupa) i bolesnika sa episkleritisom i skleritisom koji su imali i pridružene sistemske bolesti (II grupa). Prosečan broj recidivaje u 1 grupi bio 4,44, dokje n grupi iznosio 6,36. Unilateralni recidivi su bili zastupljeni u 1 grupi kod 33,3% bolesnika, dok je njih 66,6% imalo recidive na oba oka. U II grupi su naizmenični recidivi bili zastupljeni u 81,8%, ali razlika nije statistički značajna (p>0,05). Zabeležena je češća zastupljenost difuznog tipa episkleritisa i skleritisa kod bolesnika nepoznate etiologije. Srednje vreme oporavka u 1 grupi je bilo 4,93%, dok je u II grupi iznosilo 7,17%, ovde postoji statistički značajna razlika među ispitanim grupama u korist H grupe (p<0,05).

 

Ključne reči: episkleritis, skleritis, recidivi, vreme oporavka, tip