|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 5, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Ljubiša Mihajlović
Institut za biologiju sa humanom genetikom
 

ISPITIVANJE AKTIVNOSTI ENZIMA ANTIOKSIDATIVNOG

SISTEMA U SUBHRONIČNOJ INTOKSIKACIJI

2-BUTOKSIETANOLOM KOD MIŠEVA BALB/c SOJA

 

Ljubiša Mihajlović, Nevenka K. Mihajlović, Aleksandar Petrović i Živojin Stanković

 

Institut za biologiju sa humanom genetikom i

Institut za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Nišu

 

 

Ispitivan je efekat 2-butoksietanola (2-BE), organskog rastvarača iz grupe eter-glikola na aktivnost enzima antioksidativnog sistema u jetri miševa Balb/c soja. Životinje su desetodnevno tretirane peroralno u dozi od 500 mg/kg. Analizirani su morfometrijski parametri (relativna masa slezine i jetre), koncentracija proteina (metoda Lowry), aktivnost mitohondrijalne (mangan) superoksid dismutaze (MnSOD) i citozolne (bakar-cink) superoksid dismutaze (CuZnSOD) (metoda Mi-sra i Fridovich) i aktivnost katalaze (metoda Beutler-a). U grupi životinja tretiranih 2-butoksietanolom registrovana je splenomegalija koja ukazuje na ekstramedulamu hematopoezu, kao i smanjena aktivnost enzima antioksidativnog sistema. Smanjena aktivnost katalaze i CuZn-SOD u jetri nije statistički značajna u odnosu na kontrolnu grupu.

Međutim, aktivnost MnSOD je statistički značajno smanjena u odnosu nakontrolnu grupu (p<0,01). Smanjena aktivnost enzima antioksidativnog sistema ukazuje na povećanu produkciju slobodnih radikala. Naši rezultati sugerišu da se jedan od mogućih mehanizama patogenetskih oštećenja u intoksikaciji 2-butoksietanolom zasniva na oksidativnom stresu.

 

Ključne reči: 2-butoksietanol, oksidativni stres, superoksid dismutaza, katalaza