|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 5, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Milica Pešić
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra u Nisu
 

TRETMAN TIP 2 DIJABETESNIH BOLESNIKA SA

SEKUNDARNIM NEUSPEHOM ORALNE TERAPIJE:

KOMPARACIJA REŽIMA INSULIN-SULFONILUREJA 1

INSULIN-METFORMIN

 

Milica Pešić, Dragan Dimić, Slobodan Antić, Saša Živić i Olivera Jovanović
 

Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra u Nisu

 

Režim kombinovane terapije insulin plus oralni antidijabetik predstavlja racionalnu altemativu monoinsulinskoj terapiji, posebno u grupi umereno gojaznih tip 2 dijabetesnih bolesnika sa znacima sekundamog neuspeha oralne terapije. Dugo godina primenjivana je terapija insulin-sulfonilureja, medutim, ponovni ulazak metformina u dijabetološku praksu poslednjih godina uslovio je porast interesovanja za kombinaciju insulin-metformin. Ispitivanjem je obuhvaćeno 37 tip 2 dijabetesnih bolesnika koji su, nakon konstatovanja sekundarnog neuspeha oralne terapije, bili podvrgnuti različitim režimima kombinovane terapije sa ciljem upoređivanja efikasnosti režima insulin-sulfonilureja i režima insulin-metformin. Rezultati jasno pokazuju prednosti režima insulin-metformin. One se prvenstveno odnose na mogućnost postizanja istog nivoa glikoregulacije manjim insulinskim dozama. Kombinacija insulin-metformin uslovljava značajno bolji insulinski prandijalni profil a pokazuje i izvesne manje prednosti u pogledu korekcije lipidnih abnormalnosti u ispitivanih bolesnika.

 

Ključne reči: tip 2 dijabetes, kombinovana terapija, insulin, sulfonilureja, metformin