|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 5, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Miodrag Radović
Ginekolosko-akušerska klinika
 

ULOGA CITOPATOLOGIJE U RANOJ DIJAGNOSTICI

CERVIKALNOG KARCINOMA

 

Miodrag Radović, Milena Veljković, Zoran Pop-Trajković, Miljan Krstić, Snežana Jančić i Vuka Katić
 

Ginekolosko-akušerska klinika i

Institut za patologiju i patološku anatomijuKliničkog centra u Nišu

 

Citološka dijagnozna metoda se sve više koristi u medicinskoj praksi. Zahvaljujući grčkom istraživa u Papanicolaou i njegovim saopštenjima (1928), otpočela je nova preventivna borba sa najučestalijim karcinomom genitalnog trakta, tj. sa karcinomom PVU. Sa proteklim decenijama, povećao se i broj citoloških metoda, pri čemu su se zavidni rezultati postigli na preparatima dobijenim eksfolijativnom, brashing i metodom lavaže, kao i aspiracionim tehnikama tankom i debljom iglom.

Iz navedenih razloga, i zbog relativno oskudne literature u našoj zemlji, cilj ovog radaje osvrt na istorijat, proučavanje prednosti i nedostataka različitih citoloških metoda, kao i na još uvek široko upotrebljavanu Papklasifikaciju u medicinskoj praksi. Istaknut je i značaj Bethesda-klasifikacije.

Zbog mogućih artefakata i grešaka u interpretaciji dobijenih citoloških rezultata kada se ispituju prekancerozne i maligne lezije regenerativnog epitela, kao štoje skvamozni epitel PVU, posebna pažnjaje usmerena na citološke i nukleame karakteristike uzetog uzorka.

 

Ključne reči: citopatologija, metode, klasifikacije, citološke karakteristike