|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 5, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Zoran Pop -Trajković
Ginekološko-akušerska klinika Kliničkog centra u Nišu
 

EFEKTI OLOVA I KADMIJUMA NA FUNKCIJU BUBREGA

ROČNE NOVOROĐENČADI

 

Zoran Pop -Trajković, Marina Jonović i Vladimir Antić

 

Ginekološko-akušerska klinika Kliničkog centra u Nišu

 

Cilj ovog rada je da se ispita izloženost ploda i novorođenčadi olovu i kadmijumu i efekti ovih metala na funkciju bubrega kod ročne novorođene dece. Hipotetički okvir rada bio je da olovo i kadmijum transplacentamo prenešeni u organizam ploda dovode do promene funkcije bubrega u smislu oštećenja tubulamog sistema i intersticijuma sa promenama u sedimentu urina i nivou uree i kreatinina u semmu i da se izazvani efekti mogu detektovati u prvoj nedelji života novorođene dece.

Ispitivanje je izvršeno 1995. godine u Ginekološko-akušerskoj klinici u Nišu.  

Ispitivanu i kontrolnu grupu činiloje po 30 terminske novorođene dece. Kod sve novorođenčadi rađen je klinički pregled. U okviru ispitivanja funkcije bubrega, kod sve novorođene dece su u četvrtom danu života određivani: iz venske krvi vrednosti uree i kreatinina; pregled urina: fizičke i fizičko hemijske osobine urina (izgled, specifična težina, boja, pH); hemijski status urina; mikroskopski pregled sedimenta urina; ultrasonografski pregled bubrega. Na osnovu sprovedenog ispitivanja i dobijenih rezultata došli smo do sledećih zaključaka:

Koncentracije olova u vazduhu sa lokaliteta vezanih za ispitivanu grupu su iznad GVI, a za kontrolnu ispod GVI. Koncentracije kadmijuma u vazduhu sa ispitivanih lokaliteta u obe grupe su iznad GVI.

Koncentracije olova i kadmijuma u taložnim materijama na lokalitetima vezanim za ispitivanu i kontrolnu grupu su ispod GVI.

Koncentracije olova u krvi pupčanika veče su u kontrolnoj grupi u odnosu na ispitivanu ali bez statističke značajnosti. Koncentracije olova u humanom mleku su veće u kontrolnoj grupi nego u ispitivanoj, ali bez statističke značajnosti. Srednje vrednosti olova u tkivu posteljice veće su u ispitivanoj nego u kontrolnoj grupi, ali bez statističke značajnosti. U materijalu u kome je olovo određivano, utvrđena je povezanost pušenja majki u trudnoći sa koncentracijom olova u tkivu posteljice kontrolne grupe.

Srednje vrednosti kadmijuma u krvi pupčanika, humanom mleku i tkivu posteljice veće su u kontrolnoj nego u ispitivanoj grupi, bez statistički značajne razlike. Utvrđene vrednosti kadmijuma u humanom mleku u obe grupe su manje od MDK za kadmijum u humanom mleku.

U materijalu u kome je kadmijum određivan, utvrdena je povezanost pušenja majki u trudnoći sa koncentracijom kadmijuma u humanom mleku kod kontrolne grupe.

Utvrđene koncentracije olova i kadmijuma u ispitivanom materijalu su veće u kontrolnoj, nego u ispitivanoj grupi (izuzev koncentracije olova u tkivu posteljice) što navodi na zaključak da pored vazduha postoje drugi, značajniji putevi unosa olova i kadmijuma u organizam trudnice.

Procenom nivoa uree i kreatinina u serumu i procenom proteinurije nisu nađeni toksični efekti ispitivanih teških metala na funkciju bubrega.

Izvršenim ispitivanjem, sprovedenim u ročne novorođene dece u prvih sedam dana života, nismo potvrdili radnu hipotezu.

 

Ključne reči: olovo, kadmijum, funkcija bubrega, ročna novorođenčad