|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 5, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Radmila Veličković-Radovanović
Institut za nefrologiju i hemodijalizu Kliničkog centra u Nišu


 

EFIKASNOST FLUVASTATINA U LEĆENJU DISLIPIDEMIJE

KOD BOLESNIKA NA PERITONEALNOJ DIJALIZI

 

Radmila Veličković-Radovanović, Marina Avramović, Branka Mitić, Svetislav Kostić, Vidojko Dorđević i Miomir Stojanović

 

Institut za nefrologiju i hemodijalizu Kliničkog centra u Nišu

 

Opšte je prihvaćen farmakoterapijski stav da su statini optimalni hipolipemični lekovi u lečenju povišenog serumskog holesterola. S ob-zirom da u lipidnom profilu bolesnika sa terminalnom insuficijencijom bubrega, na peritonealnoj dijalizi (CAPD) dominira hiperholesterolemija ispitivanaje terapijska efikasnost i podnošljivost fluvastatina.

U studiji je korišćena jednostruko slepa, placebo kontrolisana metoda kliničkog ispitivanja. Istraživanje je obavljeno u Institutu za nefrologiju i hemodijalizu Kliničkog centra u Nišu, kod 30 bolesnika na CAPD (14 muškaraca i 16 žena, prosečne starosti 52,8 11,23 god. i dužine dijaliziranja 2,26 +/- 0,94 god.). Bolesnici su tretirani fluvastati-nom, 20 mg jednokratno uveče u toku 6 meseci. Kontrolnu, placebo grupuje sačinjavalo 20 bolesnika na CAPD, sličnih kliničkih karakteristika. Lipidni status je obuhvatao određivanje i praćenje: holesterola (C), triglicerida (TG), lipoproteina velike gustine (HDL) i lipoproteina male gustine (LDL).

Fluvastatin je u toku šestomesečne primene doveo da statistički značajnog smanjenja holesterola (p < 0,001), LDL (p < 0,001) i Tg (p <0,05), uz značajno povećanje HDL holesterola (p < 0,05). U placebo grupi nisu utvrđene značajne razlike lipidnih parametara u toku ispitivanog perioda. Gastrična i sistemska podnošljivost fluastatina je bila dobra. Od neželjenih dejstava registrovani su mučnina i gađenje kod 10 bolesnika, što nije zahtevalo prekid lečenja.

Na osnovu ispitivanja može se zaključiti da je fluvastatin pokazao dobru terapijsku efikasnost i podnošljivost u lečenju hiperlipidemije kod bolesnika na CAPD.

 

Ključne reči: fluvastatin, hiperlipidemija, peritonealna dijaliza