|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 5, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Slaviša Jančić
Klinika za onkologiju Kliničkog centra u Nišu
 

HISTOPATOLOGIJA,IMUNOHISTOHEMIJA I TERAPIJA MALT LIMFOMA

 

Slaviša Jančić, Vuka Katić, Stojan Radić, Miljan Krstić i Snežana Jančić

 

Klinika za onkologiju i Institut za patologiju Kliničkog centra u Nišu i

Institut za patologiju Medicinskog fakulteta u Kragujevcu

 

Većina MALT limfoma želuca nastaje u antrumu i makroskopski se karakterišu nejasnim granicama, zadebljanjem mukoze ili njenom ulceracijom. Razvoj MALT limfomaje višeetapni proces i posledicaje hronične infekcije Helicobacter pylori. U ranom stadijumu, tumor je ograničen na mukozu želuca, pri čemu njegov rast zavisi od H. pylori posredovane imunološke stimulacije, dok regresija nastaje posle eradikacije ove bakterije. Međutim, tumor može da progredira u agresivnu fazu sa invazijom dubokih slojeva gastričnog zida i sa diseminacijom u lokalne limfne noduse i u udaljena mesta. U odmaklom stadijumu, želudačni MALT limfomi ne zavise od H. pylori posredovane stimulacije, te ne odgovaraju na H. pylori eradikacionu terapiju. Najzad, gastrični MALT limfomi mogu da se transformišu u agresivne tumore visokog stepena maligniteta. Imunološki i genetski faktori se prepliću u genezi gastričnih MALT limfoma, često sinergistički u njihovim efektima. Imuni odgovor domaćina na H. pylori indukuje aktivnost B-ćelijske populacije.

U toku ove hronične inflamativne bolesti, genom postaje nestabilan pri čemu se genetske abnormalnosti poput trizomije mogu razviti u B-ćelijama. Izmenjeni B ćelijski klon podleže klonalnoj ekspanziji, postepeno formirajući MALT limfom. Dalja genetska zbivanja, kao što je kompletna inaktivacija tumorskih supresomih gena (p53 i pl6) i moguća aktivacija c-myc onkogena translokacijom ili drugim poremećajima mogu da dovedu do transformacije MALT limfoma u MALT limfom visokog stepena maligniteta.

 

Ključne reči: MALT limfoma, želudac, morfologija, terapija