|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 5, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Slobodanka Bašić
Zavod za zaštitu zdravlja u Nišu
 

SOCIJALNO-MEDICINSKI PROBLEMI

HENDIKEPIRANIH OSOBA

 

Slobodanka Bašić, Slađana Jović i Olivera Radulović

 

Zavod za zaštitu zdravlja u Nišu

 

Definicija hendikepa označava poremećaj u društvenoj funkciji čoveka i njegovog odnosa prema okolini. Za porodicu hendikepiranih osoba životje povezan sa stanjem hronične neizvesnosti, ekonomskim problemima i socijalnom izolacijom. Koncept hendikepa uključuje niski stepen IQ, genetski potencijal, smanjen kapacitet za učenje, smanjenu socijalnu adaptibilnost, psihičke i socijalne probleme, oštećenje centralnog nervnog sistema i specifične organske poremećaje. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da u svetu živi dvesta trideset miliona ljudi sa različitim vrstama hendikepa, što predstavlja veliki pritisak na medicinske i socijalne ustanove, ekonomske izdatke za porodicu i zajednicu i probleme u vezi edukacije i selektivnog zapošljavanja.

Autori prezentuju kao najznačajnije mere zdravstvene službe u okviru promocije zdravlja, specifične zaštite, ranog tretmana, ograničenja nesposobnosti i rehabilitacije.

 

Ključne reči: hendikepirane osobe, faktori rizika, mere prevencije