|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 6, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Dušica Stojanović
Institut za zastitu zdravlja u Nišu
 

EKSPONIRANOST STANOVNIŠTVA NIKLU IZ VAZDUHA

I BIOMONITORING

 

Dušica Stojanović, Dragana Nikić, Radunka Mitrović, Živka Kostić i Slobodan Stanković

 

Institut za zastitu zdravlja u Nišu

 

Cilj istraživanja je bio da se utvrdi u kojoj meri je nikl, kao kancerogena materija, prisutan u ambijentalnom vazduhu Niša i Niške Banje, odredi koliki je njegov unos kod profesionalno neizloženog stanovništva preko respiratomog sistema i proceni zdravstveni rizik kod pušača i nepušača. Istraživanje je obavljeno u Institutu za zaštitu zdravlja - Niš u periodu od 1995-2000. godine. Kao materijal je korišćeno 384 uzoraka aerosedimenta, 58 uzoraka duvana i duvanskih prerađevina, 227 uzoraka krvi profesionalno neizloženog stanovništva.

Prisustvo nikla u aerosedimentu Niša (28,83 74,59 mg/m2/dan) i Niške Banje (20,77 41,88 mg/m2/dan) je evidentno na svim mernim punktovima tokom čitavog ispitivanog perioda, što predstavlja zdravstveni rizik za stanovništvo koje živi na ovom području, obzirom da se radi o kancerogenoj materiji. U sezoni i van sezone loženja ne postoje statistički značajne razlike u pogledu sadržaja nikla u aerosedimentu.

Prosečan dnevni unos nikla inhalacijom iznosi 0,01 g/dan i niži je u odnosu na unos ovog metala kod opšte populacije u gradovima razvijenih industrijskih zemalja. Prisustvo nikla u duvanu (4,01 1,02 mg/kg) i cigaretama (3,28 0,71 mg/kg) je visoko, bez obzira na vrstu i poreklo duvana. Sadržaj nikla u krvi ljudi je 0,108 0,141 Ni/l i ne zavisi značajno od pola i uzrasta. Ljudi koji žive u gradu i konzumiraju cigarete (ili su pasivni pušači) unose više nikla u svoj organizam nego

ljudi sa sela i nepušači, ali ova razlika nije statistički značajna.

Ključne reči: nikl, eksponiranost, vazduh, cigarete, biomonitoring, krv