|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 6, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Jasmina Đorđević-Jocić
Oftalmoloska klinika Klimčkog centra u Nišu
 

ULOGA CIRKULIŠUĆIH IMUNIH KOMPLEKSA U PATOGENEZI SKLERITISA

 

Jasmina Đorđević-Jocić i Gordana Zlatanović

 

Oftalmoloska klinika Klimčkog centra u Nišu

  

Skleritis je upala dubokih slojeva beonjače koja može imati nepovoljan tok. Može se javiti izolovan ili u sklopu sistemskih bolesti vezivnog tkiva. Smatra se da u patogenezi bitnu ulogu ima vaskulitis malih krvnih sudova u čijoj osnovi leži III tip hipersenzitivne reakcije (preosetljivost posredovana imunim kompleksima).
 Prospektivnoj studiji su podvrgnute tri grupe bolesnika: 1 grupa-15 bolesnika sa skleritisom nepoznate etiologije, 11 grupa -15 bolesnika koji su imali skleritis udružen sa sistemskim bolestima, i 111 grupa -15 zdravih osoba. Pratili smo u našem radu imunske parametre: Cs komponentu komplementa, i nivo cirkulišućih imunih kompleksa- CIC u serumu i poredili ih sa kliničkim parametrima (broj recidiva i vreme oporavka).

Povišene vrednosti CIC u 1 grupi bolesnika imalo je 26,6, dok je u II grupi povišene vrednosti CIC imalo 60 ispitanika, dok u kontrolnoj grupi nije bilo osoba sa povišenim vrednostima CIC. Pronađenaje statistički značajna pozitivna korelacija između nivoa CIC i vremena oporavka u 1 grupi, dok je u II grupi postojala statistički značajna pozitivna korelacija između nivoa CIC kako sa vremenom oporavka, tako i sa brojem recidiva (p< 0,05).

Ključne reči: skleritis, recidiv, vreme oporavka, komplement, cirkulišući irnuni kompleksi