|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 6, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Milica Pešić
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra u Nišu
 

EFEKTI KRATKOTRAJNE INSULINOTERAPIJE NA INSULINOSEKRETORNU FUNKCIJU TIP 2 DIJABETESNIH BOLESNIKA

 

Milica Pešić, Slobodan Antić, Dragan Dimić, Saša Živić i Saša Radenković

 

Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra u Nišu

 

Klasično shvatanje o defektu insulinske sekrecije i insulinskoj rezistenciji u tipu 2 dijabetesa dopunjeno je saznanjima o značajnoj ulozi hiperglikemije u dodatnom narušavanju insulinosekretorne funkcije i pojačavanju postreceptorskih defekata u delovanju insulina-efekat nazvan glukozna toksičnost. Na bazi ovih saznanja pojavio se interes za primenom kratkotrajne insulinoterapije u tipu 2 dijabetesa, čiji je cilj korekcija glikemije i uklanjanje efekta glukozne toksičnosti.

Ispitivanjem je obuhvaćeno 35 tip 2 dijabetesnih bolesnika koji su u toku 4 nedelje bili podvrgnuti različitim režimima insulinske terapije.

Rezultati jasno pokazuju da insulinoterapija vodi ne samo korekciji glikemije, već i popravljanju insulinosekretome funkcije i umanjenju insulinske rezistencije u ovih bolesnika. Režim intenzivirane insulinske terapije pokazuje veću efektivnost u odnosu na režim sa dve dnevne doze insulina.

 

Ključne reči: tip 2 dijabetes, insulinosekretoma funkcija, insulinskare-zistencija, glukozna toksičnost, insulinska terapija