|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 6, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Miodrag Radović
Ginekološko-akušerska klinika, Niš
 

IMUNOCITOHEMUSKA EKSPRESIJA IMUNOGLOBULINA G (IgG) U EPITELNIM TUMORIMA JAJNIKA

 

Miodrag Radović, Zoran Pop-Trajković, Slaviša Jančić, Zoran Milosavljević, Katarina Katić i
Snežana Jančić

 

Ginekološko-akušerska klinika, Niš
Klinika za onkologiju, Niš
Institut za patologiju
Kliničkog centra u Nišu i
Institut za patologiju
Medicinskog fakulteta u Kragujevcu

 

Obzirom na retke studije o distribuciji imunoglobulina G kako u normalnom, tako i u tumorskom tkivu jajnika, naš cilj rada je ispitivanje imuno-ekspresije IgG-a u benignim, "borderline" i malignim tumorima jajnika. Korišćen je operativni materijal koji je, nakon fiksacije u 10% formaldehidu, rutinski obrađivan i kalupljen u parafin. Na presecima debljine 5 mikrometara su primenjene rutinska H&E metoda za patohistološku dijagnozu tumora, mucinohisto-hemijska AB-PAS (pH 2,5) metoda za verifikaciju mucinoznih tumora jajnika i imunocitohemijska SAB tehnika sa anti-IgG-antitelima (1:800). U benignih tumora nisu verifikovane IgG-imunoreaktivne ćelije, dok u "borderline" lezijama retke, pojedinačne tumorske ćelije sadrže IgG, ali je njihova imuna reaktivnost slabog intenziteta, a često je I gG bio prisutan samo u tragu. Intenzivna ekspresija IgG-a je nađena u polimorfnim, hiperhromnim ćelijama adenokarcinoma, pri čemu su depoziti ovog markera upadljivo izraženi u malignih tumora slabije diferencijacije. Mononukleusne inflamativne ćelije i makrofagi strome kako benignih tako i malignih tumora takode pokazuju intenzivnu imunoreakciju na IgG. Autori diskutuju o antitumorskoj ulozi IgG-a u imunitetu i sugerišu uvođenje i imunoglobulina G u familiju PAN-markera za "screening" analize tumora jajnika.


Ključne reči: epitelni tumori jajnika, imunocitohemija, tumorski markeri, imunoglobulin G