|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 6, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Mirko Burazor
Klinika za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Nišu
 

UTICAJ HIRURŠKE REVASKULARIZACIJE NA DINAMIKU POREMEĆAJA REGIONALNOG MOTILITETA NAKON AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA

 

Mirko Burazor, Ivana Burazor, Sonja Šalinger, Nevena Karanović i Zoran Pešić

 

Klinika za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Nišu

 

Nakon akutnog infarkta miokarda (AIM), oporavak hibemiranog miokarda je moguć jedino nakon hirurške revaskularizacije, dok ošamućeni miokard doživljava spontani oporavak. Cilj našeg rada bio je procena dinamike oporavka kvalitativno različitih poremećaja regionalnog motiliteta u zavisnosti od hirurške revaskularizacije. Ispitivanjem je obuhvaćeno 120 bolesnika hospitalizovanih zbog AIM. Pre otpusta, bolesnici su podvrgnuti dobutamin stres ehokardiografskom testu (DSE). Tokom perioda praćenja (prva tri meseca) bolesnici su podvrgnuti koronamoj angiografiji, a 52 i hirurškoj revaskularizaciji (ACB), u zavisnosti od postojanja vijabilnog miokarda i/ili rezidualne ishemije. Period praćenja je iznosio 142 meseca. U grupi bolesnika koji su podvrgnuti hirurškoj revaskularizaciji, u bazalnim uslovima je registrovano 594 normokinetičnih i 238 dissinergičnih segmenata, a od toga 156 hipokinetičnih, 66 akinetičnih i 16 diskinetičnih segmenata.

Na šestomesečnoj kontroli, nađeno je 709 normokinetičnih i 123 dissinergična segmenta, a od toga 68 hipokinetičnih, 52 akinetična i 3 diskinetična segmenta. Na dvanaestomesečnoj kontroli nađeno je 687 normokmetičnih i 101 dissinergični segment, a od toga 63 hipokinetičnih, 33 akinetičnih i 3 diskinetična segmenata. U grupi bolesnika koji nisu podvrgnuti hirurškoj revaskularizaciji (tretirani medikamentnom terapijom), u bazalnim uslovimaje registrovano 799 normokinetičnih i 289 dissinergičnih segmenata, a od toga 185 hipokinetičnih, 77 akinetičnih i 27 diskinetičnih segmenata. Na šestomesečnoj kontroli, nađeno je 902 normokinetična i 186 dissinergičnih segmenata, a od toga 106 hipokinetičnih, 61 akinetična i 19 diskinetičnih segmenata. Na dvanaestomesečnoj kontroli nađeno je 909 normokinetičnih i 165 dissinergičnih segmenata, a od toga 85 hipokinetičnih, 59 akinetičnih i 21 diskinetični segmenat. Između posmatranih grupa, nađena je statistički značajna razlika dinamike promene svih regionalnih poremećaja motiliteta, pri čemu je za hipokinetične segmente značajnost razlike iznosila p<0.01, za akinetične p<0.02, a za diskinetične p<0.001.1 pored mogućeg spontanog oporavka regionalnog motiliteta nakon AIM, kvalitativno ozbiljniji poremećaji motiliteta mogu doživeti oporavak jedino nakon sprovedene hirurške revaskularizacije.

 

Ključne reči: akutni infarkt miokarda, regionalni poremećaji motiliteta, aortokoronarni by-pass