|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 6, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Nenad Stojiljković
Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu
 

Promena aktivnosti enzima SDH u jetrii biohemijskih parametara u krvi pacovatretiranih gentamicinom

 

Nenad Stojiljković, Dragoljub Jovanović, Mirjana Radenković, Slavimir Veljković, Milan Ćirić i Dragan Radovanović

 

Institut za fiziologiju Medicinskogfakulteta u Nišu

 

Ispitivana je promena enzimske aktivnosti sukcinat dehidrogenaze (SDH) u jetri, kao i promena biohemijskih parametara (sGOT, sGPT i bilirubina) u krvi pacova tretiranih Gentamicinom. U eksperimentalnoj grupi životinja tretiranih Gentamicinom (100 mg/kg TT/24 h) u toku 8 dana, nađeno je da je najjača aktivnost SDH bila prisutna u perivenulamoj zoni acinusa (+++), smanjena aktivnost ovog enzima nađena je u intermedijamoj zoni (+), dok je aktivnost SDH u periportnoj zoni acinusa bilaprisutna u tragu (). Kod kontrolne grupe životinja tretiranih fiziološkim rastvorom (1 ml/kg TT/24 h) aktivnost enzima SDH bila je najizraženija u perivenularnoj zoni acinusa (+++), dok je u intermedijarnoj i periportnoj zoni aktivnost ovog enzima bila očuvana ali nešto slabije (++). Rezultati komparativnog proučavanja enzimohistohemijskih i biohemijskih promena potvrđuju postojanje značajne korelacije između aplikacije Gentamicina i navedenih promena.

 

Ključne reči: Gentamicin, SDH, transaminaze, bilirubin