|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 6, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Zoran Pešić
Odeljenje za maksilofacijalnu hirurgiju Klinike za stomatologiju u Nišu


 

ODNOS KARIOMETRIJSKIH PARAMETARA JEDARCA I DUŽINE PREŽIVLJAVANJA KOD BOLESNIKA  SA KARCINOMIMA INTRAORALNE LOKALIZACIJE

 

Zoran Pešić, Dragan Mihailović i  Biljana Đorđević

 

Odeljenje za maksilofacijalnu hirurgiju Klinike za stomatologiju u Nišu

 

Karcinomi intraoralne lokalizacije karakterišu se intenzivnim i kratkim biološkim tokom sa niskim stepenom petogodišnjeg preživljavanja od 30 do 50. U drugoj polovini dvadesetog veka u patohistologiji se kao poddisciplina razvila kariometrija. Cilj rada bi bio odrediti odnos kariometrijskih parametara za jedarca ćelija karcinoma intraoralne lokalizacije i dužine preživljavanja bolesnika sa ovim tumorima. 

U istraživanju je ispitano 75 bolesnika, pri čemu je multivarijantnom regresionom analizom tražena korelacija kariometrijskih parametara za jedarce i dužinu preživljavanja. 

Nije konstatovana statistiški značajna povezanost kariometrijskih parametara za jedarca i dužine preživljavanja kod bolesnika sa intraoralnim karcinomima, te se može reći da parametri za jedarca ne mogu dati podatke od značaja za biološki tok karcinoma intraoralne lokalizacije.

 

Ključne reči: karcinomi intraoralne lokalizacije, kariometrijski parametri jedarca, dužina preživljavanja