|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 1, Januar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Institut za patološku fiziologiju, Medicinski fakultet
Brace Taskovic 81, 18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/326-644,
E-mail:boris-dj@medfak.ni.ac.yu

 

 

 

 

Originalan rad


UČESTALOST I UDRUŽENOST FAKTORA RIZIKA ZA NASTANAK KORONARNE BOLESTI SRCA U DIJABETES MELITUSU

 

Boris Đinđić, Stojan Radić, Goran Damnjanovic*, Todorka Savić, Slobodan Antić** i Dušan Sokolović

 

Institut za patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta
Interno odeljenje Vojne bolnice u Nišu*
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Kliničkog centra u Nišu**


Koronarna bolest srca (KBS) vodeći je uzrok mortaliteta, a rizik za nastanak KBS je 2-4 puta veći u bolesnika sa insulin nezavisnim dijabetesom (NIDDM). Godišnja stopa fatalnih i nefatalnih kardiovaskulamih oboljenja kod NIDDM bolesnika iznosi 2-5%. Uzroci koji dovode do nastanka KBS još uvek su nepoznati, ali su zato dobro poznati faktori rizika koji su povezani sa nastankom i razvojem koronarne bolesti. Cilj rada je bio da se utvrdi zastupljenost i značaj faktora rizika za nastanak koronarne bolesti srca u insulin nezavisnih dijabetičara. Ispitivanjem je obuhvaćeno 60 NIDDM bolesnika, podeljeni su u dve grupe, u zavisnosti od postojanja KBS. Uz anamnestičke podatke određivani su: indeks mase tela i odnos struk/kuk. Iz jutarnjeg uzorka venske krvi, određjvani su ukupni i HDL holesterol, trigliceridi, LDL holesterol, acidum uricum i fibrinogen. Vrednosti BMI su bile veće kod dijabetičara sa KBS 29.673.31 vs. 27.873.17 kg/m2 (p<0.05). Povišene lipidne nivoe rizika (visoko rizični+granični) za holesterol imalo je 90% bolesnika sa KBS i 76% bez KBS, što se pokazalo statistički značajno (Hi2=6.12, p<0.05). Veći procenat bolesnika u grupi sa KBS imao je i povišene lipidne nivoe rizika za trigliceride 70% u odnosu na bolesnike bez KBS 56.5% (Hi2=4.36, p<0.05). Gojaznost je bila relativno retka kod bolesnika koji nemaju KBS u odnosu na grupu dijabetičara sa KBS (13.6% vs. 76%, p<0.01). Zastupljenost faktora rizika je vrlo visoka u NIDDM bolesnika, pri čemu se jasno pokazuje njihov kumulativni efekat u nastanku KBS kod dijabetičara. Acta Medica Medianae 2003; 42(1):21-26.


Ključne reči: dijabetes, faktori rizika, koronarna bolest