|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 1, Januar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Ljiljana Kostadinović
Klinika za stomatologiju, Medicinski fakultet
Braće Tasković 81, 18 000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/721-525

 

 

 

 

Originalan rad


PARAKLINIČKA ISPITIVANJA KOD DECE OBOLELE
OD STOMATITIS HERPETICA

 

Ljiljana Kostadinović

 

Klinika za stomatologiju, Medicinski fakultet u Nišu


Infekcije orofacijalne regije u dece u svakodnevnoj praksi predstavljaju značajan procenat patologije. One mogu biti veoma težak problem za lekare praktičare kako u pogledu dijagnostike tako i u pogledu indikacije za adekvatnu terapiju i intervenciju. Herpes simplex virus izaziva oboljenja kože i sluzokože kod dece i odraslih. Promene su praćene lokalnim i opštim simptomima. Samo 10 -15% primarnih infekcija se manifestuje sa klinički izraženim simptomima. Primarne promene su manifestne na oralnoj sluzokoži. Karakteriše ih trijas simptoma: generalizovani kataralni gingivitis, obložen jezik i erozije razasute po čitavom epitelu. Cilj rada je bio da se, pored klinički manifestnih simptoma, potvrdi dijagnoza parakliničkim parametrima. Laboratorijskom analizom krvi dobijene su vrednosti hemoglobina, leukocita i limfocita kao i broja eritrocita, koje su se razlikovale od normalnih vrednosti za ispitivanu strukturu dece. U krvnoj slici su otkriveni i virociti kao dokaz virusne etiologije bolesti. Na osnovu dobijenih rezultata može se sa sigurnošću potvrditi dijagnoza i sprovesti adekvatna terapija. Acta Medica Medianae 2003; 42(1):17-20.


Ključne reči: herpes simplex virus, paraklinički parametri