|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 1, Januar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Slavica Veselinović,
Klinika za onkologiju Klinički centar — Niš
Brace Tasković, 18000 Niš, Srbija i Crna Gora
E-mail: vesa@bankerinter.net

 

 


BILATERALNI KARCINOM DOJKE

 

Slavica Veselinović, Stojan Radić, Branislava Raičević i Anica Stanić

 

Klinika za onkologiju Kliničkog centra u Nišu


Analizirana je učestalost i kliničke karakteristike žena sa bilateralnim karcinomom dojke lečenih u periodu 1996-1997. god. na Klinici za onkologiju Niš. Od 741 bolesnica sa karcinomom dojke bilateralno javljanje ustanovljeno je kod 35 (4,7%). Sinhroni tip bilateralnog karcinoma dojke registrovan je kod 15 (42,9%), dok je metahroni karcinom opisan kod 20 (58,1%). Kliničke karakteristike, starosna struktura, patohistološki status, gradus tumora i vreme preživljavanja kod bolesnica sa bilateralnim karcinomom poređeni su sa istim nalazima 35 bolesnica sa unilateralnim tumorom koji su određeni metodom slučajnog uzorka. Prosečna starosna struktura bolesnica sa bilateralnim karcinomom dojke bila je 51,92 god, dok je u grupi sa unilateralnim karcinomom bila nešto visa 58,71god. Analiza menopauzalnog statusa, stadijuma inicijalne bolesti, patohistoloških karakteristika i histološkog gradusa nije dala signifikantne razlike u učestalosti u odnosu na bilateralni i unilateralni karcinom dojke. Nije registrovana veća učestalost lokalnih recidiva i distalnih metastaza, a vreme preživljavanja u toku od pet godina pracenja nije bilo značajno različito poređenjem ove dve grupe. Analiza naših rezultata pokazala je nešto veću učestalost metahronog bilateralnog karcinoma dojke u odnosu na bilateralni tip tumora. Statistički značajna razlika dobijena je u postojanju familijarne anamneze kod žena sa bilateralnim karcinomom dojke. Acta Medica Medianae 2003; 42(1):57-61.

 

Ključne reči: bilateralni karcinom dojke, sinhroni, metahroni, učestalost, kliničke karakteristike